Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEADERSHOP.PL

§ 1

1. A.J.M. Media Agnieszka Janiga-Maciejewska z siedzibą przy ul. Warszawskiej 20, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443041432,  zwany dalej Sklepem Internetowym oświadcza, że na rzecz osób fizycznych – Klientów, prowadzi Sklep Internetowy, działający pod adresem www.leadershop.pl, umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Regulamin stanowi formę umowy, która w przypadku, gdy klient nie zgadza się z jej treścią może ulec zmianie wymagającej pisemnej akceptacji obu stron.

§2

1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, prasę, multimedia, książki audio, filmy, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego.

2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze sklepu internetowego Leadershop.pl w tym w szczególności dokonującą zakupów. 3. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w sklepie internetowym Leadershop.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).

4. Przez „dni robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§3

1. Klient wybiera towar z oferty sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.leadershop.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w e-sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§4

1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

§5

1. E-sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach e-sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta oraz jego potwierdzenie przez Leadershop.pl , dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia;

b) dodatkowo, po dokonaniu zamówienia Klient realizuje płatność za pośrednictwem przelewu bankowego.

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony e-sklepu w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić e-sklep za pośrednictwem poczty e-mail odpowiednio na adres:sklep@leadershop.pl

§8

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

2. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski. Czas dostawy wynosi 3 do 7 dni i uwzględnia tylko dni robocze. W szczególnych wypadkach (np. uszkodzenie lub zaginięcie zamówionego towaru) Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wysyłki towarów do 30 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

3. W przypadku spełnienia warunków promocji podanych na stronie podczas składania zamówienia przez Klienta, przesyłka dostarczana jest gratis.

4. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wprowadzenia programów rabatowych. Stały program rabatowy to darmowa wysyłka za zamówienie, którego wartość przekroczyła 200,00 zł. brutto.

5. Na życzenie Klienta Leadershop.pl może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§9

O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego tytułu sklep internetowy Leadershop.pl powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10

1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę).

2. Na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§11

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane do 7 dni roboczych (średni czas oczekiwania na przesyłkę to 5 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§12

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§13

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mail.

§14

1. Leadershop.pl oferuje  płatność za zamówione towary przelewem - towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy e-sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

Numer rachunku bankowego e-sklepu: mBank  43 1140 2004 0000 3802 7739 4656

§15

1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru lub e-wydania otrzymuje od Leadershop.pl fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu.

2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Leadershop.pl i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§16

1. Leadershop.pl nie realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski.

§17

1. Złożone zamówienie może być drogą mailową: sklep@leadershop.pl. Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy.

§18

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Leadershop.pl zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez e-sklep, e-sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

4. Klient płaci za odesłanie towaru do e-sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.

6. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanej do Klienta.

7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

§19

1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do e-sklepu. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości e-sklep zwróci należność za reklamowany towar.

4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże e-sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

§20

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) e-sklepu Leadershop.pl.

2. Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z prenumeraty Newslettera zgłaszając taką wolę na adres e-mail sklep@leadershop.pl lub do siedziby sklepu internetowego Leadershop.pl.

§21

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§22

Nazwy producentów towarów oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w e-sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Kopiowanie, powielanie i wykorzystanie bez pisemnej zgody jest zabronione.

§23

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych leadershop.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.

§24

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować doA.J.M. Media  - sklep Leadershop.pl 41-219 Sosnowiec, ul. Mielecka 18/28 e-mail: sklep@leadershop.pl 

§24

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych ledershop.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.

3. Szczegółowe zasady zbierania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez e-sklep zostały opisane w Ochrona Danych Osobowych.